«YÂ SAMEDÜ MİNGAYRİ ŞİBHİN FELÂ ŞEY’E KEMİSLİHİ»

«YÂ SAMEDÜ MİNGAYRİ ŞİBHİN FELÂ ŞEY’E KEMİSLİHİ»

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Es-Samed»dir. Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için müracaat olunan, içinde boşluk ve aralığı olmayan tek mercî’ demektir.

Mânâsı:

Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zâtı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zâtı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misâli olmaz. Samadaniyet sırrım akıl sahipleri bilmekten âcizlerdir.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ DAİMÜ BİLÂ FENÂİN VELÂ ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ»

«YÂ DAİMÜ BİLÂ FENÂİN VELÂ ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ»

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Ed Daim» dir. Devamlı ve sonsuz demektir.

Mânâsı: Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının

devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim ni’metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi! Bütün esma-i efâliye, esma-i sı-fatıya ve esma-i zâtiyen ile vücud-u daimsin.

[Devamını oku...]

«YÂ VAHİDÜL BAGİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEYİN VE EHİRÜHÜ»

«YÂ VAHİDÜL BAGİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEYİN VE EHİRÜHÜ»

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «El Vahid»dir. Yani Tek olup ortağı, benzeri ve dengi bulunmayan demektir.

Mânâsı: Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vâhidiyetin tecellisiy-le zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rüculan sanadır.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ»

 

 

«YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur. Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.

Mânâsı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî’lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku...]

«YA HAYYÜ HİNE LA HAYYE FÎ DEYMUMİYYE-Tİ MÜLKİHİ VE BEGAİHλ

«YA HAYYÜ HİNE LA HAYYE FÎ DEYMUMİYYE-Tİ MÜLKİHİ VE BEGAİHλ

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «El Hayy»dir. Diri olan demektir.

Manâsı: Ey ezelî ve ebedî hayy (diri) olan Alla-hım! Tasarrufuat mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin. Vücudu kerimine zeval ve intikal ânz olmaz. Hayatının miktarı zamandan ve imkân sınırından müstağni olan mutlak dirisin.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ RAHMÂNE KÜLLİ ŞEY’ÎN VE RAHİMEHÜ»

«YÂ RAHMÂNE KÜLLİ ŞEY’ÎN VE RAHİMEHÜ»

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «Er Rahman» dır. Yani mü’min-kâfir ayırd etmeden çokça merhamet eden demektir.

Mânâsı:

Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allahım! öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celâli ulûniyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemâl rahmetinin feyz âsânıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.

Bu Esmanın Esrarı:

Bir kimse zalim ve mütekebbir olsa da onun zulüm ve tekebbürlüğünün gitmesi istenilse bu şerefli ismi beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o mütekebbir ve zalimin kendi adını ve anasının adını da beraber yazmalı ve o kişinin yattığı yere gömmelidir. Fakat gömdüğü yer temiz olmalıdır. Eğer temiz olmazsa o kişinin ölmesinden korkulur. Böyle yapınca o kişinin yaramaz kötü huylan gidip iyi huyları hasıl olur inşaallah Teâlâ .

[Devamını oku...]

«YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ»

«YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ»

Esmai ilâhiyeyi Zâti’yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur. Yâni «Ya» ile başlanılmıştır. Manâ bakımından Allah ism-i şerifi öbür isimlerin hepsini içerisine alır. Öbür isimlerde bu cem etme, (toplama durumu) yoktur. Harf-i nida, izhar-ı sa-dâ ve çağırmaktır. Ya falan! diye nida etmek gibi..

Mânâsı:

Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım!  Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.

  [Devamını oku...]

«YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»

«YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»

Esmai İlâhiyei Zâti’yeden bir ismi şerif de «Yâ İlâ-hel âlihe»dir. Yani Hakkıyla mâbud (İbadet edilen) ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.

Mânâsı:

Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin. Celâli izzetin gayet yücedir.

Bu esmanın sırları:

Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli

ismi(duayı)15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir. O kimseyi gören herkes büyük, ulu görür. O kimse artık fakir olmaz .

  [Devamını oku...]

«SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ»

 

 

«SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ»
Esmai İlâhiyyeden bir ismi şerifde «Ya Rabb» dır Yani (Ey terbiye eden).
Manâsı:
Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan Allah! Bütün noksanlık dan ve acizlik den münezzehsin. Şânı-na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var eyle-din. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden.

[Devamını oku...]

Rızk Ayetleri

 

 

 

Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve

sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk

ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird

edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği

yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.

Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi

r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Seyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat

kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu.

[Devamını oku...]