«YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ»

«YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ»

Esmai ilâhiyeyi Zâti’yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur. Yâni «Ya» ile başlanılmıştır. Manâ bakımından Allah ism-i şerifi öbür isimlerin hepsini içerisine alır. Öbür isimlerde bu cem etme, (toplama durumu) yoktur. Harf-i nida, izhar-ı sa-dâ ve çağırmaktır. Ya falan! diye nida etmek gibi..

Mânâsı:

Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım!  Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.

  [Devamını oku...]

«YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»

«YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»

Esmai İlâhiyei Zâti’yeden bir ismi şerif de «Yâ İlâ-hel âlihe»dir. Yani Hakkıyla mâbud (İbadet edilen) ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.

Mânâsı:

Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin. Celâli izzetin gayet yücedir.

Bu esmanın sırları:

Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli

ismi(duayı)15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir. O kimseyi gören herkes büyük, ulu görür. O kimse artık fakir olmaz .

  [Devamını oku...]

«SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ»

 

 

«SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ»
Esmai İlâhiyyeden bir ismi şerifde «Ya Rabb» dır Yani (Ey terbiye eden).
Manâsı:
Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan Allah! Bütün noksanlık dan ve acizlik den münezzehsin. Şânı-na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var eyle-din. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden.

[Devamını oku...]

Rızk Ayetleri

 

 

 

Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve

sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk

ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird

edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği

yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.

Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi

r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Seyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat

kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu.

[Devamını oku...]

Fetih Ayetleri

 

 

Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet

edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim

içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya

devam ederlerdi. Düsman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği

zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı.

Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp,

üzerinde taşıyarak, her gün bu Ayetleri kendine vird edinip okuyan

kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir.

[Devamını oku...]

El-Kuddüs

 

 

Bir kimse ElKuddüs ismi şerifinin  zikrine devam ederse, Allah Teala o kişinin ahlakını güzelleştirip, kalbini nur ile doldurur.

ElKuddüs ismi şerifini  bir ekmek üzerine yazdıktan sonra, hasta ve kötü ahlaklı bir kişiye yedirirsen, o kişi cismen sıhhat bulup, kalben selametlere erişip, ruhen kötü ahlaklardan kurtulur.

Bu ismi şerifin zikrine devam eden kimse, Meleküt aleminin kuddüs haliyle muttasil (Vasıflanmış) olur.

Hirz Ayetlerine Dâir

 

 

HİRZ   AYETLERİ

Bu Hirz Ayetleri Ahmed Rufa-i r.a. hazretleri tarafından tertip

edilmiştir.

Saralı veya felçli hastalara üç veya yedi gün okunur. Hirz

Ayetleri de yazılıp saralı veya felçli kimsenin üzerine takılırsa,

Allah Teala hazretlerinin izniyle bu hastayı bir daha sara illeti

tutmaz, hiçbir sihir tesir etmez, cin, şeytan ve insanların şerrinden

de emin olur.

[Devamını oku...]

Cin Musallatlığı ve Sara’ ya dâir

 

 

Ahmed ibni Salih r.a. dediki; Cariyemin birisine bir Cin

musallat olmuştu. O cariyeyi azledip başka bir cariye aldım. Aynı

şey o cariyeminde başına geldi.

Birgün namaz kıldığım yerde otururken bir Cin kabilesi gördüm

ve bana selam verdiler. Dikkatli bir şekildebaktığımdakuşgibi bir

hayal karşımda duruyordu. Selamını aldım ve onlara Kimsiniz?

dedim. Aralarından birisi; Ben Ebu Zekeriya isminde bir cin’im ve

sana bir dua öğretmeye geldim. Eğer bu duayı cariyelerine isabet

eden hastalıklara okursan Allah’ın izniyle kurtulurlar dedi.Hemen

diviti almak istedim ama yapamadım. Bana! Divit yatağının

altındadır dedi. Diviti oradan alıp Zekeriya isimli cin’in söylediği

duayı yazdım. O cin’e bu duayı nasıl kullanacağımı sordum. Bana

dediki; Bu duayı suya okursun. Bu okunan suyun bir miktarını

hasta içer kalan su ilede gusül ederse, Allah’ın izniyle şifa bulur.

O iki cariyeyi bu dua ile tedavi ettim. Bir hafta geçmeden

ikiside iyileşti. Daha sonra bu mübarek duayı hasta ve illetli olan

kime okuduysam Allah c.c. ın izniyle şifa buldu ve iyileşti.

Ebu Zekeriya isimli Cin’in öğretmişolduğu dua budur:

[Devamını oku...]