”YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ”

YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Tamm» vacibi zülcelâldir. İsmi «Tamm» Vacibi zülcelâl ismi zatdır.

Cenâb-ı zâtı vacibül vücudun bütün esma-i efâliyesi, esma-i sıfatiyesi ve esma-i evsafı zâtiyesi kemal üzere «Tamm» dır. Noksanlıkdan uzakdır. Esma-i İlâhiye 1001’dir.

Mânâsı: Ey Tamm Vacibü zülcelâl; Mülk ve mele-kutda, âlem-i gayb ve şehadetde îzzü celâlin terbiye ve tasarrufatmı en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ MUÎDÜ MA EFNAHÜ İZABEREZA’L HA-LÂİGİ LİDEA VETİHİ MİN MEHAFiTİHE»

«YÂ MUÎDÜ MA EFNAHÜ İZABEREZA’L HA-LÂİGİ LİDEA VETİHİ MİN

MEHAFiTİHE»

Allah Teâlâ’nın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «El muîd» dir.

Yaratılanı iade eden demektir. Yani Cenâb-ı Hakk ve feyyazı mutlak bütün eşyanın taayyünat vücudu kevniye-sini mahv ve ifna (yok) ettikden sonra geri haşr (diriltmek) için iade edicidir.

Mânâsı: Ey bütün fâni (yok) olanları halli fenâ’sı (yok oluşu) üzere iade edici kadiri cebbar. Kemâli kudretini izhar ve hükmü tevfizini ibraz için bütün yaratılmışları kabirlerinden çıkdığı vakit davetinin korku ve haşyetinden yaratılmışlar zelil, şaşırmış ve çaresiz oldukları hâlde mahşer yerine iade edicisin.

Bu Esmanın Sırları :

[Devamını oku…]

«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY’ÜN MİN HALKIHİ»

«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY’ÜN MİN HALKIHİ»

Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El hâlim» dir. «Hilm» lafzı ahlâk-ı İlâhiyeden sayılır. Cenâb-ı Hakk; insanların şerirlerinin akıbetinde onları cezalandırmak için acele etmez. İntikamda acele etmez.

Tövbe istiğfar etsinler diye onları cezalandırmakta acele etmez. Ha-lim-i mutlak ezeli ebedi Cenâb-ı hakkdır.

Manâsı: Ey teenniyi kâmile sahibi olan hâlim va-cibüttekrim celle celâlehu teâlâ. Kemâli hilmiyet sıfatına ve hakkaniyetinin teennisinin vasıflarına yaratıklarından bir şey muadil ve mümasil olmaz.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ»

«YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Allâm’ül guyub» dür. Gaiblerdekini çok iyi bilen demekdir. Allâm lafzı mübalağa ile âlemdir. Eşyadan her şeyi ve her şeyde sırr ve nihanı kemaliyle mübalâğa bilicidir.

Mânâsı: Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarım bilen Allahım! Eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz, yok olmaz. «Kad ehate bi külli şeyi ilmi» (Allah’ın ilmi her şeyi kaplamıştır.) âyetdir.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ RÂHÎME KÜLLE SARİHİN VE MEKRUBİN VE GAYESEHÜ VE MEÂ’ZEHÜ»

«YÂ RÂHÎME KÜLLE SARİHİN VE MEKRUBİN VE GAYESEHÜ VE MEÂ’ZEHÜ»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Er Rahim» dir. Pek çok merhamet edici ve verdiği ni’metlere şükür edenleri daha çok mükâfatlandırıcı demekdir.

Manâsı: Ey Rahim-i Vacibittâzim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet edicisisin. Ey rahmet edicilerin en rahmet edicisi. Ve bütün düşmüşlere yardım ve imdat etmek rahmetindendir. Yardıma muhtaç olanlar; ayrılık ateşinden, uzak kalmakdan meydana gelen ümitsizlik derd ve tasasından has rahmetine sığınırlar.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ HALİGA MEN FİSSEMAVATİ VEL ERDİ VE KÜLLÜN İLEYHİ MEÂA’DUHU»

«YÂ HALİGA MEN FİSSEMAVATİ VEL ERDİ VE KÜLLÜN İLEYHİ MEÂA’DUHU»

Allah Teâlâ’nın güzel isimlerinden bir ism-i şerif de «El Hâlık»dır. Her şeyin yaratıcısı demektir. Cenâb-ı hâlık-ı lâyezal bütün mevcudatı yaratandır.

Mânâsı: Ey hâllak’u kevnü mekân ve ey mevcudu ervah-ı kerubiyan ve ey rezzak-ı âlemiyen ve ademi-yen; Bütünüyle cemi ulviyatı Semavi mukadderatı ve bütünüyle süfliyatı arz’ıyei zevatı ve zerratı yaratan hâlık ve lâyezal ve mebdei küllisin. Cümle zevatın mu-addilisin. (Tâdil edenisin). Bütün zevat yine sen azi-müşşana avdet ederler.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]

«Y DEYYAANE’L ÎBADİ KÜLLÜN YEGUUMU HAA-DÎÂN, LİREHBETİHÎ VE RAĞBETİHλ

«YÂ DEYYAANE’L ÎBADİ KÜLLÜN YEGUUMU HAA-DÎÂN, LİREHBETİHÎ VE

RAĞBETİHλ

Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Deyyan»dır. Kullarını mübalağa ile muhasebe edici (hesaba çekici) dir ki; hâli şanlarına âlim-i mutlakdır. (Kullarının her hallerini, hareketlerini ve niyetlerinin ne olduğunu mutlaka en iyi bilen) demekdir.

Mânâsı: Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemâl ve Mevlâyı müteâl; kahrı celâl azametin ter-hibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin ter-gıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]

ÖNEMLİ BİR UYARI:

Selamün Aleyküm muhterem kardeşlerim.

   Sizlere önemli  konu hakkında izahatta bulunma geregiyle bazı açıklamalarda bulunacağım inşeallah.

Bilindiği üzere, cinni musallatlıklar sonucu ruhsal ve bedensel bazı sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Ama bu rahatsızlıların ruhani boyutlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda ki tereddütlerden dolayı , bu sıkıntılar üzerine gidilmemekte ve bundan dolayıda ömür boyu bu sıkıntılarla yaşamaya mecbur kalmaktayız.

Mâlesef , ruhani rahatsızlıklar ve bunlardan dolayı vûku bulan sıkıntılar çok çeşitli olabildiğinden, bunların analizi tam yapılamamaktadır. Aslında burada ki en büyük sebeb te insarlar arasındaki iletişim bozukluğu, birbirlerini yok saymaları, en iyisi benim saplantısı, Tıbbı uzmanların, mağnevi sıkıntıları  da tıbbı alanda çözmeye çalışmları, rahatsız insanların , bu rahatsızlıklarından dolayı baş vurdukları ehil olmayan insanlar tarafından defalarca dolandırılmaları sonucu, mağnevi tedavi yapan tüm insanları sahtekar ve şarlatan olarak algılamaya başlamaları gibi, sebeblerden dolayı, insanlar artık bu tür sıkıntılarla yaşamak zorunda kalmakta veya bu sıkıntıları tıbbı yöntemlerle çözmeye çalışmaktadırlar. Tâbi ki bunun sonucuda yaşam boyu bu sıkıntıları çekmek zorunda kalmaktadırlar.

[Devamını oku…]

«YÂ MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE’L HALAIKI MENNEHÜ»

«YÂ MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE’L HALAIKI MENNEHÜ»

Allah Teâlâ’nm isimlerinden bir ism-i şerif de «Mennân»dır. Zahirî, bâtınî ni’metlerin her çeşidini çokça verici demekdir. Asla münkat’i olmaz. Öyle Men-nân Vacibül vücutdur ki; ihsan sahibidir. İsm-i Men-nân tecellisinin Süryanî (sirayet etmesi hâli) bütün mümkünat umuma sirayet etmiştir. Bütün yaratılmışların hepsi nasiblerini almış ve el’an almaktadır.

Manâsı: Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım!

Fazl ve ni’metleri-nin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir.

Mü’min kâfir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ HANNÂNÜ ENTELLEZÎ VESİAT KÜLLE ŞEY’İN RAHMETEN VE İLMEN»

«YÂ HANNÂNÜ ENTELLEZÎ VESİAT KÜLLE ŞEY’İN RAHMETEN VE İLMEN»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Hannanü dır çok merhametli olan demekdir.

Mânâsı: Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik se-verlik sahibi olan Allahım! İlmin eşyayı ihata etmiştir (kaplamıştır.) Bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet ve cömerdlik hazinelerinden çok çok, türlü türlü ihsanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]