«YÂ HALİGA MEN FİSSEMAVATİ VEL ERDİ VE KÜLLÜN İLEYHİ MEÂA’DUHU»

«YÂ HALİGA MEN FİSSEMAVATİ VEL ERDİ VE KÜLLÜN İLEYHİ MEÂA’DUHU»

Allah Teâlâ’nın güzel isimlerinden bir ism-i şerif de «El Hâlık»dır. Her şeyin yaratıcısı demektir. Cenâb-ı hâlık-ı lâyezal bütün mevcudatı yaratandır.

Mânâsı: Ey hâllak’u kevnü mekân ve ey mevcudu ervah-ı kerubiyan ve ey rezzak-ı âlemiyen ve ademi-yen; Bütünüyle cemi ulviyatı Semavi mukadderatı ve bütünüyle süfliyatı arz’ıyei zevatı ve zerratı yaratan hâlık ve lâyezal ve mebdei küllisin. Cümle zevatın mu-addilisin. (Tâdil edenisin). Bütün zevat yine sen azi-müşşana avdet ederler.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«Y DEYYAANE’L ÎBADİ KÜLLÜN YEGUUMU HAA-DÎÂN, LİREHBETİHÎ VE RAĞBETİHλ

«YÂ DEYYAANE’L ÎBADİ KÜLLÜN YEGUUMU HAA-DÎÂN, LİREHBETİHÎ VE

RAĞBETİHλ

Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Deyyan»dır. Kullarını mübalağa ile muhasebe edici (hesaba çekici) dir ki; hâli şanlarına âlim-i mutlakdır. (Kullarının her hallerini, hareketlerini ve niyetlerinin ne olduğunu mutlaka en iyi bilen) demekdir.

Mânâsı: Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemâl ve Mevlâyı müteâl; kahrı celâl azametin ter-hibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin ter-gıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

ÖNEMLİ BİR UYARI:

Selamün Aleyküm muhterem kardeşlerim.

   Sizlere önemli  konu hakkında izahatta bulunma geregiyle bazı açıklamalarda bulunacağım inşeallah.

Bilindiği üzere, cinni musallatlıklar sonucu ruhsal ve bedensel bazı sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Ama bu rahatsızlıların ruhani boyutlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda ki tereddütlerden dolayı , bu sıkıntılar üzerine gidilmemekte ve bundan dolayıda ömür boyu bu sıkıntılarla yaşamaya mecbur kalmaktayız.

Mâlesef , ruhani rahatsızlıklar ve bunlardan dolayı vûku bulan sıkıntılar çok çeşitli olabildiğinden, bunların analizi tam yapılamamaktadır. Aslında burada ki en büyük sebeb te insarlar arasındaki iletişim bozukluğu, birbirlerini yok saymaları, en iyisi benim saplantısı, Tıbbı uzmanların, mağnevi sıkıntıları  da tıbbı alanda çözmeye çalışmları, rahatsız insanların , bu rahatsızlıklarından dolayı baş vurdukları ehil olmayan insanlar tarafından defalarca dolandırılmaları sonucu, mağnevi tedavi yapan tüm insanları sahtekar ve şarlatan olarak algılamaya başlamaları gibi, sebeblerden dolayı, insanlar artık bu tür sıkıntılarla yaşamak zorunda kalmakta veya bu sıkıntıları tıbbı yöntemlerle çözmeye çalışmaktadırlar. Tâbi ki bunun sonucuda yaşam boyu bu sıkıntıları çekmek zorunda kalmaktadırlar.

[Devamını oku...]

«YÂ MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE’L HALAIKI MENNEHÜ»

«YÂ MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE’L HALAIKI MENNEHÜ»

Allah Teâlâ’nm isimlerinden bir ism-i şerif de «Mennân»dır. Zahirî, bâtınî ni’metlerin her çeşidini çokça verici demekdir. Asla münkat’i olmaz. Öyle Men-nân Vacibül vücutdur ki; ihsan sahibidir. İsm-i Men-nân tecellisinin Süryanî (sirayet etmesi hâli) bütün mümkünat umuma sirayet etmiştir. Bütün yaratılmışların hepsi nasiblerini almış ve el’an almaktadır.

Manâsı: Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım!

Fazl ve ni’metleri-nin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir.

Mü’min kâfir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ HANNÂNÜ ENTELLEZÎ VESİAT KÜLLE ŞEY’İN RAHMETEN VE İLMEN»

«YÂ HANNÂNÜ ENTELLEZÎ VESİAT KÜLLE ŞEY’İN RAHMETEN VE İLMEN»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Hannanü dır çok merhametli olan demekdir.

Mânâsı: Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik se-verlik sahibi olan Allahım! İlmin eşyayı ihata etmiştir (kaplamıştır.) Bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet ve cömerdlik hazinelerinden çok çok, türlü türlü ihsanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«YA NEGİYYEN MİN KÜLLİ CEVRİN LEM YER-DAHU VELEM YUHALİTHU FİALEHU»

«YA NEGİYYEN MİN KÜLLİ CEVRİN LEM YER-DAHU VELEM YUHALİTHU

FİALEHU»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Nâkî» dır. Te-miz-pâk demekdir. Cenâb-ı hakkın zât-ı pâk-ı âliyesi ve sıfat-ı nezafet-i kemâliye ve nüzheti feâli itidaliyesi ezelen ve ebeden nakavet-i tamme ile münakkaddır.

Manâsı: Ey tam mutlak Nâkî olan Allahım! Ezelî, ebedî Zât-ı pâk’ın ve kemâli nezafeti sıfatın ve itidali nüzheti fiilin; çevri cefanın ve zulmü ezâ’nın çeşitleri nin her türlüsünden tam temizlik paklıkla münakkad-dır. Hoşnud olmadığın ve rızana muhalif olan fiiller; efâl’i kemâliyei nüzhetine karışmayan fâil’i muhtarı hakikisin.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ»

«YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ»

İlâhi isimlerden bir ism-i şerif de «Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.

Manâsı: Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) kâfii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ ZEKİYYÜ’T TAHİRÜ MİN KÜLLİ AFETİN LİGUDSİHİİ»

«YÂ ZEKİYYÜ’T TAHİRÜ MİN KÜLLİ AFETİN LİGUDSİHİİ»

Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Ze-kîyy»dir. Tâhir -pâk demektir. Zâtı şerifi zekîyyi mutr-lakdır.

Mânâsı: Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî bütün âfetden zâtı pâkî kudsiyei kemalâtınla pâk, ârî ve tâhirsin. İnsan nevinin hatıralarına gelen âfetlerin hepsinden münezzeh zekîyyi mutlaksın.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ BARÎ’ENNÜFUSE BİLÂ MİSALİN HALÂ MİN GAYRİHİ»

«YÂ BARÎ’ENNÜFUSE BİLÂ MİSALİN HALÂ MİN GAYRİHİ»

Esmai İlâhiye’den bir ism-i şerif de «El Bâri» dir. Herşeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan demekdir.

Manâsı: Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan Bârii Zülcelâl ve kemal olan Alla-hım! İcadındaki şekillerde olan uygunluk, nizam-ı kemal, tedbir ve tertibi birbirine uygun olan Bârü muhakkak ve mevcud-u mutlaksın.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]

«YÂ KEBİYRÜ ENTELLAHÜLLEZİ LÂ TEHTE-DÎ’L UGULU LİVASFİ AZAMETİ»

«YÂ KEBİYRÜ ENTELLAHÜLLEZİ LÂ TEHTE-DÎ’L UGULU LİVASFİ AZAMETİ»

Cenabı Hakkın Esmai Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «ElKebir»dir. Kibriya ve azamet sahibi demektir. Kibriya kemali Zâtı ecel-li âlâdan ibaretdir.

Mânâsı: Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Alla-hım! öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucellâ (cilâlı, parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celâletin müşahedesiyle haz ve nasib alırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku...]