Fal, Bakım, Büyü,Rûkye ve Musallat Tedavileri Hakkında

Muhterem kardeşlerim. Nazar ve cin musallatı ve şeytan çarpması ile ilgili bir çok paylaşımlarda bulunduk. Her gün başka bir şeyler öğreniyoruz ve bu işi yapmaktan korkar olduk. Korkumuz Allah ın razı olmadığı bir üslupla bu işe karışmak ve gazabına uğramaktır. Yoksa cinden- şeytandan korktuğumuzdan değil. Gerçekten insanlara yardımcı olmak çok güzel. Ama , yardımcı oluyorum derken acaba şirkemi  veya dalaletemi düşüyoruz korkusu beni sürekli rahatsız ediyor.

İşin en tehlikeli tarafı, tedâvi usülümüzde bu tür varlıklarla savaşmak ve onları öldürmek olduğundan, acaba suçsuz olan bir cini öldürüyormuyuz şüphesi bazen bu işi bırakmam gerektiği endişesini veriyor bana.

[Devamını oku…]

EmailGoogle GmailPaylaş

Şeytanın Üstünlük Taslaması

S.a muhterem arkadaşlar. Bu yazımda, şeytanın Adem a.s üstünlük taslaması , kendisinin ateşten yaratıldığı, Adem a.s topraktan yaratıldığı ve bu yüzden onlardan üstün oldukları konusuna değinmek istedim. Bilinmelidir ki , sırf bu iddiasını haklı bulanlardan bir grup, kendilerince şeytana tapmakta ve nicelerini de bu yola sevk etmek için uğraşmaktadırlar.Öyleki, şeytan bu iddiasıyla sadece Allah a karşı asi olmuştur, Ama onun bu iddeasına inananlar bununla yetinmeyip, şeytanı ilahlaştırmakta ve ona tapmakta, hatta ona adaklar adamaktadırlar.

Şunu unutmayın ki, şeytanın asıl olarak bir şeriklik, yani ilahlık davası yoktur ve bu konuda da , Ahirette kendisine tapanların şerrinden Allah a sığınacağı, ve bu kişilerin sapık ve nankör olduklarını ilan edeceği, kendisinin böyle bir iddiâda bunmadığını itiraf edeceği ayeti kerimde sabittir.

[Devamını oku…]

Cinlerin ve Şeytanın İnsanlara Hizmet Etmesi

Cinler ve Şeytanlar İnsanlara Neden Hizmet Ederler

Muhterem kardeşlerim, günümüzde merak salan ve artık her kesin bir hayali haline gelen cinlerle iletişim kurmak ve onları dünyevi işlerimizde istihdam ettirmek arzuları öyle boyutlara ulaştı ki, artık insanlar bu hırsları uğruna feda edemeyecekleri bir şey bırakmamışlardır. Mâlesef özellikle yeni gençliğe bakıyorumda, öyle basit oyunlara geliyorlar ki, hakikati anlamaları mümkün olmuyor. Şeytanlar bu tür avlarını elden kaçırmamak için o kadar fedakarlık yapıyor ki, bu kişiler bu fedakarlık ve hizmetleri, kendi kuvvetlerinde veya iman ve ilimlerinden zannediyorlar. Halbu ki bu hizmet ,imanlarından uzaklaşmanın veya büsbütün sapıklığa sevk olmalarının karşılığıdır. Bu konuyu sizlere izahetmeya çaışacağım inşeallah. İnşeallah istifa eden kardeşlerimiz bize dua ederler.

Öncelikle cinler alemimi iyi temâşe ve tefekkür etmek lazım. Mahiyetlerini ve sınıflarını vede ,ne gibi işleri yapabildikleirni iyi kavramak lazım.Hile ve tuzaklarından haberdar olmak gerek. Burada bizim konumuz , genelde şeytanlar ve küfre sapmış cinler guruhu olacak.Fakat bu yazılarımızı okuyanlar yanlış mana çıkarmasınlar. Burada birilerinin sahtekâr olduğu veya bu işi beceremedikeri konusunu ele almıyoruz.Konumuz , kendilerini ulvî varlıklar olarak tanıttıran şeytani varlıkların, insanların güvenlerini nasıl kazandıkları ve onları nasıl sapıklığa veya küfre sevk ettikleridir. [Devamını oku…]

«YÂ MÜBDİÂ’L BEDÂYİ’Î LEM YEB-İ FÎ İNŞÂÎ-HA AVNEN MİN HALGİHİ»

«YÂ MÜBDİÂ’L BEDÂYİ’Î LEM YEB-İ FÎ İNŞÂÎ-HA AVNEN MİN HALGİHİ»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Mübdî» dir. Dilediğini istediği gibi yaratan demekdir. Hak Teâlâ; ezelî hikmeti iktizasınca dilediğini benzersiz inşa ve ihdas eder.

Mânâsı: Ey Mübdii bedayi! Bütün kâinatı ve mahsus unsurları ihdas edici mutlak yaratıcısın. Ve bütün mânâ, söz ve ibareleri ve harflerdeki bilgileri icad eden muhakkak yaratıcısın. Bütün ulvî ve süflî şeylerin hepsini aletsiz ve maddesiz vücuda getirmekde, var et-mekde hiç kimseden bir yardım istemezsin. Teâlâ şa-nehu ulüvven kebira.

Bu İsmin Havass ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Bir kimse riyazât-ı kâmile ile hayvanatdan ve ondan hasıl olandan perhiz etmek üzere oruçlu olduğu halde 40 gün itikâf edip her gün günde 7000 defa bu ism-i şerifi zikir edip dua etse ve her gün halvethâne-sinde güzel koku tütsü etse; Meliklerin, sultanların ve mü’minlerden her sınıf kimsenin kalblerini teshir etmesini Cenâb-ı Hakkdan isterse hepsi müsahhar olur. Allah’ın izniyle..
Eğer asker ile Sultanın arasını düzeltmeğe gayret gösterirse icabet olup iki taraf ıslahı kabul eder.
Bir kimse her gün 77 kere bu mübarek ismi zikir etmeğe devam etse; İlim – Maarifet, keşf – keramet zikreden kimse için hasıl olur. Ve Allah’ın izniyle çok faidelerle nzıklanır. Ve o kimsenin kalbinden diline çeşitli ilimler ve fazüetler akar.
Havassı eşyanın fayda ve zararına tam vukufu hasıl olur .

Cin Çıkarma Seansları

Muhterem kardeşlerim. Sanal  alemde cin çıkarma seanslarında ki durumları görmektesiniz. Bu tür sıkıntılarınız olursa, kendinizi ve hastanızı deşifre etmeden, sadece telefonla( görüntülü arama usulü ile daha etkin olur inşeallah) uzaktan müdahale sureti ile bu tür sıkıntılarınızın giderilmesine vesile olabiliriz inşeallah. Böylelikle rahatsızlığı olan kardeşimizide rezil ve perişan etmemiş oluruz. Hasta nöbet halini aldığı an, yani cinlerin saldırısına uğrayarak, cin çıkarma seanslarında ki nöbet anlarını aldığı an , bizi arayıp bu işi nasıl yaptığımızı kontrol edebilirsiniz. [Devamını oku…]

İnşeallah yakında televizyon Programında buluşacağız.

Selamün aleyküm arkadaşlar. Son zamanlarda sanal alemlerde ki arkadaşların diyologlarına bakıyorum ve gerçekten çok içler acısı durumlara şahit oluyorum.

Malesef şeytan yine boş durmuyor ve bizleri bir birimize düşürerek fırkalara  ve gruplara ayırmaya devam ediyor.

Her kes , bu işi sadece ben yapıyorum havasıyla şeytanın oyuncağı olmaya devam ediyor. Nasıl ki, şucu – bucu oyunuyla cemaatleri bir birine düşürmüşse, Şimdi de rukyeci, medyum, bakımcı, havascı, davetci  , muskacı gibi gruplara ayırarak birbirleri ile didişmelerini keyifle seyrediyor.

Oysa ki insanların bu oyunlara gelmemeleri için , uyarı usulünden, bir çok paylaşımlarda bulundum. Anlaşılan o ki, pek  işe yaramamış.

Kimi mehdi olmuş, kimi ( namazdan ve teseddürden bi haber olduğu halde) 4 büyük melekle görüşür olmuş, kimi kutup olmuş. Olmuş ta olmuş. Zaten bir insanın oldum demesi, hamlığının en büyük isbatıdır. [Devamını oku…]

”YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ”

YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Tamm» vacibi zülcelâldir. İsmi «Tamm» Vacibi zülcelâl ismi zatdır.

Cenâb-ı zâtı vacibül vücudun bütün esma-i efâliyesi, esma-i sıfatiyesi ve esma-i evsafı zâtiyesi kemal üzere «Tamm» dır. Noksanlıkdan uzakdır. Esma-i İlâhiye 1001’dir.

Mânâsı: Ey Tamm Vacibü zülcelâl; Mülk ve mele-kutda, âlem-i gayb ve şehadetde îzzü celâlin terbiye ve tasarrufatmı en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez.

Bu esmanın sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ MUÎDÜ MA EFNAHÜ İZABEREZA’L HA-LÂİGİ LİDEA VETİHİ MİN MEHAFiTİHE»

«YÂ MUÎDÜ MA EFNAHÜ İZABEREZA’L HA-LÂİGİ LİDEA VETİHİ MİN

MEHAFiTİHE»

Allah Teâlâ’nın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «El muîd» dir.

Yaratılanı iade eden demektir. Yani Cenâb-ı Hakk ve feyyazı mutlak bütün eşyanın taayyünat vücudu kevniye-sini mahv ve ifna (yok) ettikden sonra geri haşr (diriltmek) için iade edicidir.

Mânâsı: Ey bütün fâni (yok) olanları halli fenâ’sı (yok oluşu) üzere iade edici kadiri cebbar. Kemâli kudretini izhar ve hükmü tevfizini ibraz için bütün yaratılmışları kabirlerinden çıkdığı vakit davetinin korku ve haşyetinden yaratılmışlar zelil, şaşırmış ve çaresiz oldukları hâlde mahşer yerine iade edicisin.

Bu Esmanın Sırları :

[Devamını oku…]

«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY’ÜN MİN HALKIHİ»

«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY’ÜN MİN HALKIHİ»

Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El hâlim» dir. «Hilm» lafzı ahlâk-ı İlâhiyeden sayılır. Cenâb-ı Hakk; insanların şerirlerinin akıbetinde onları cezalandırmak için acele etmez. İntikamda acele etmez.

Tövbe istiğfar etsinler diye onları cezalandırmakta acele etmez. Ha-lim-i mutlak ezeli ebedi Cenâb-ı hakkdır.

Manâsı: Ey teenniyi kâmile sahibi olan hâlim va-cibüttekrim celle celâlehu teâlâ. Kemâli hilmiyet sıfatına ve hakkaniyetinin teennisinin vasıflarına yaratıklarından bir şey muadil ve mümasil olmaz.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]

«YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ»

«YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ»

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Allâm’ül guyub» dür. Gaiblerdekini çok iyi bilen demekdir. Allâm lafzı mübalağa ile âlemdir. Eşyadan her şeyi ve her şeyde sırr ve nihanı kemaliyle mübalâğa bilicidir.

Mânâsı: Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarım bilen Allahım! Eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz, yok olmaz. «Kad ehate bi külli şeyi ilmi» (Allah’ın ilmi her şeyi kaplamıştır.) âyetdir.

Bu Esmanın Sırları:

[Devamını oku…]